Stadgar

Stadgar för Rosensällskapet i Skåne

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009

§ 1 Allmänt
Rosensällskapet i Skåne är en fristående, ideell förening för rosintresserade främst från Skåne
§ 2 Ändamål
Sällskapets ändamål är att
skapa gemenskap mellan rosintresserade
öka intresset för rosodling
främja kännedom om rosor
Ändamålet skall nås genom utgivning av tidningen Nyponet, möten, föredrag, resor, studiecirklar, studiebesök, information till allmänheten samt genom samarbete med andra rosfrämjande organisationer.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i sällskapet erbjuds personer som har intresse för rosor. Styrelsen kan utse hedersledamot i sällskapet.
§ 4 Årsavgift
Årsavgift beslutas av årsmötet. Hedersledamot är befriad från årsavgift.
§ 5 Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.
§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte genomförs senast den 30 april. Sällskapets styrelse beslutar om tid och plats. Kallelse skall ske senast fyra veckor i förväg.
Vid årsmötet har varje deltagande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning skall genomföras.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Styrelsens verksamhetsberättelse
Fastställande av resultat och balansräkning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Motioner från medlemmar eller styrelse
Val av styrelseordförande för ett år
Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år
Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
Val av tre personer till valberedningen för ett år, varav en sammankallande
Övriga ärenden
§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall, utöver ordförande (som väljs av årsmötet), ha sekreterare, kassör och tre till fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen beslutar hur ansvaret för dessa funktioner skall fördelas.
Styrelsen fördelar också ansvar för funktioner som redaktör för Nyponet, ITansvarig, researrangör, ansvarig för möten och föredrag, kontaktman gentemot andra rosensällskap med flera funktioner.
”Lokala eldsjälar”, som inte ingår i styrelsen, kan utses för att delta i eller ansvara för genomförande av Sällskapets arrangemang.
Styrelsen skall genomföra minst två protokollförda sammanträden per år. Kallelse tillsammans med föredragningslista skall skickas till samtliga styrelseledamöter senast en vecka före mötet.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande.
§ 8 Firmatecknare
Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 9 Verksamhetsberättelse, bokslut och revision
Verksamhetsberättelse och bokslut skall vara upprättade senast tre veckor före beslutad dag för årsmöte och revisionsberättelse senast två veckor före.
§ 10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. Förslag skall föreligga senast två veckor före årsmötet.
§ 11 Sällskapets upplösning
Förslag om upplösning av Sällskapet skall anmälas i kallelse till medlemsmöte. Medlemsmötet beslutar om Sällskapets eventuella upplösning. Härför erfordras att beslut tagits vid två på varandra följande möten med minst 6 månaders mellanrum. Vid sista behandlingen skall minst 2/3 av de röstande bifalla beslutet. Sedan Sällskapet trätt i likvidation och verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar användas på sätt som gynnar intresset för rosor.