Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för Rosensällskapet i Skåne

Verksamhetsåret 2021

Styrelse
Styrelsen har, efter val vid årsmötet i oktober, bestått av Ivo Möttus (ordförande), Marianne Ors (vice ordförande), Ingela Pettersson (kassör), Kristiina Sepänmaa (sekreterare) och ledamöterna Ulrika Carlson-Nilsson, Eva Dehlin och Inger Falck. Suppleanter har varit Ewa Reveman och Winnie Folkesson.

Revisor
Håkan Malmberg Reveman

Revisorssuppleant
Susanne Olsson

Valberedning
Mats Åkesson

Verksamhet
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet. Sex av mötena hölls digitalt, likaså årsmötet i maj. Dessutom har styrelsen haft ett stort antal informella kontakter via e-post.

Nyponet har utkommit med fyra nummer. Inger Falck har varit redaktör och ansvarig utgivare. Litografen i Vinslöv har varit ansvarig för layout, original av tidningen och tryckning. Inger Falck har ansvarat för annonsering i Nyponet.

Inger Falck är webbmaster för hemsidan. Hemsidan fylls på kontinuerligt.

Covid-19 pandemin och restriktionerna har begränsat genomförandet av många aktiviteter, vissa har fått strykas, exempelvis Rosresan, eller senareläggas. Antalet anmälda till aktiviteterna har också varit lägre. Bland dem som kunde genomföras under pandemin var besöken i Krapperups slottsträdgård och Irèn-Marie och Lennart Bohmans trädgård i Lerberget den 6 juni, the Rose Fair hos Christine Dufva i Gärds Köpinge den 10 juli samt Roskunskap med Krister Cedergren den 12 september hos Ivo Möttus. Föreningen har under pandemin gått miste om Trädgårdsdagen i Bäckaskog och Rosor på Falsterbonäset, vilket har medfört minskade intäkter.

Medlemmar och medlemsavgifter
Sällskapet hade vid årets slut 168 betalande medlemmar, en minskning med 7 medlemmar sedan förra årsskiftet. Medlemsavgiften har varit 225 kr, vilken inkluderat hela familjen.

Ekonomi
Årets intäkter har uppgått till 55 815 kronor. Intäkterna utgörs i huvudsak av medlemsavgifter och annonsförsäljning. P.g.a. covid-19 pandemin hade vi få genomförda aktiviteter och därav väldigt liten lottförsäljning.

Kostnader har uppgått till 49 934,50 kronor. Störst utgiftspost utgör Nyponet (porto, tryckning, konsultkostnader), resekostnader och administration. Sammanfattningsvis kan konstateras att Rosensällskapet i Skåne redovisar ett resultatöverskott på 5 880,50 kronor för 2021.

För styrelsen i mars 2022

Ivo Möttus
Ordförande